Het gaat goed met de das!

Een volwassen das

Het gaat goed met de das in Nederland!
De verspreiding en het aantal dassen nemen nog steeds toe. Rond 1900 leefden er meer dan tienduizend dassen in Nederland, maar dat aantal was in de tachtiger jaren gedaald tot ongeveer twaalfhonderd. Nu leven er ongeveer vijfduizend dassen in Nederland.
De das komt hier vooral voor op de hogere gronden in het oosten, zuiden en midden van het land. De das ontbreekt in Noord-Holland (behalve het Gooi), Zuid-Holland en Zeeland. De meeste dassen komen voor op de Veluwe, in zuidelijk Gelderland, oostelijk Noord-Brabant en Zuid-Limburg.
De das heeft een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtwallen. Maar ook andere open terreinen, zoals vochtige heiden en rivierdalen, zijn geschikt. Zelfs in zandafgravingen en onder gebouwen wordt de das soms aangetroffen. Het leefgebied van de das moet voldoende dekking hebben, weinig verstoring, een groot voedselaanbod en een bodem waarin ze goed kunnen graven met een grondwaterstand van tenminste anderhalve meter onder het maaiveld.
Door zijn leefwijze met vaste verblijfplaatsen die generaties lang gebruikt worden en zijn hoofdvoedsel in Nederland, regenwormen, blijft de das zeer kwetsbaar voor veranderingen in het landschap. Bovendien blijft illegale vervolging in sommige delen van Nederland een probleem.
Ontwikkelingen in verspreiding en aantallen van de das zijn meestal niet snel en spectaculair. Vrijwilligers zetten zich er al jaren voor in om de ontwikkelingen in kaart te brengen. De Zoogdiervereniging dankt alle vrijwilligers, dassenwerkgroepen en Stichting Das en Boom voor hun inzet en hulp bij het monitoren van de dassen in Nederland. Dank ook aan het ministerie van LNV voor de financiële bijdragen aan het Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ).

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging